ברוכים הבאים לאתר קו למעסיק
להלן "האתר" או קו למעסיק
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים :

כללי

אתר זה נועד לשימושך האישי והפרטי , מעבר לזה אינך רשאי לאחסן את תוכנו של אתר זה , להעתיק , להפיץ , באופן כלשהו או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור בכתב מאת מנהל האתר. .
 
למען הסר ספק ובכל מקרה , ההוראות המפורטות בחוקי המדינה( כגון : התעריפים , התנאים , המחירים וכדומה) גוברות על כל מידע המופיע באתר זה .
המשתמש מסכים , מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשר הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר .
מובהר כי בעל האתר ומתכנניו  אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו

קנין רוחני

תוכנו של אתר זה מוגן בזכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות העיצוב , התוכנה , קוד המחשב , קבצים גראפיים , טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – שייכים לקו למעסיק
אין להעתיק , להפיץ , להציג בפומבי או למסור צד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת רשות בכתב מחברת למען
סימני המסחר באתר הינם קניינם של קו למעסיק בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר
הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעל
האתר קו למעסיק.

מידע ותכנים באינטרנט

מנוע החיפוש ודף הקישורים של האתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים קו למעסיק או מי מטעמו קו למעסיק אינם יכולים לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים,  בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

קו למעסיק מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

קו למעסיק אינו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. קו למעסיק רשאים לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין .
 
קו למעסיק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים
קו למעסיק לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד, קו למעסיק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא
קו למעסיק אינה אחראית לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים, אשר אליהם יש קישורים מאתר אינטרנט זה, או לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את קו למעסיק
או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע"י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר אינטרנט זה
למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן

פרטיות

קו למעסיק רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, ו\או ליצירת הקשר אתך .
בהסכמתך לתקנון אתה נותן הסכמתך לכך שקו למעסיק רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, קו למעסיק לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים קניות, מידע מסחרי ופרסומות .
 
אחריות קו למעסיק השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קו למעסיק בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר, השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט
קו למעסיק אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות.
קו למעסיק אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום
קו למעסיק לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
קו למעסיק אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות .תל-אביב, המרכז בישראל . האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים *