חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הודעה מוקדמת לפיטורין/התפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורין/התפטרות

כללי:  עובד המתפטר או מעביד המפטר עובד חייב לתת הודעה מוקדמת בתקופה הקבועה בחוק הודעה מוקדמת.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א-2001 מחייב את המעביד המבקש לפטר עובד במתן הודעה מוקדמת, בהתאם להוראות החוק. המטרה שבבסיס חוק הודעה מוקדמת היא לאפשר לעובד לחפש עבודה חלופית לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת על מועד פיטוריו.

לפי חוק שנכנס לתוקפו בתאריך 10.10.2012 מחייב עובד בתחום הסיעוד להודיע למעבידו מראש על עזיבתו במידה ועבד לפחות שבוע ימים, זאת בכדי לתת למעביד זמן למצוא מטפל סיעודי חלופי.

מידע נוסף הנוגע להודעה מוקדמת להתפטרות ולפיטורין

להלן טבלת זמנים להודעה מוקדמת מצד העובד (כאשר העובד מתפטר) לפי ותק עבודה:

 מהיום השביעי לעבודה ועד תום 3 חודשי עבודה –  שבוע ימים לפחות
 החל מהחודש הרביעי ועד לתום שישה חודשי עבודה  –  14 ימים לפחות
 החל מהחודש השביעי ועד לתום שנת עבודה אחת –  21 ימים לפחות
 החל לאחר שנת עבודה ראשונה  –  חודש ימים לפחות
כמה לשלם על הודעה מוקדמת?

על המעביד להודיע בכתב הודעה מוקדמת לעובד על פיטוריו.
הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת חודשית (כאשר המעסיק מפטר את העובד) :

 מהלך ששת חודשי העבודה הראשונים  – יום עבור כל חודש עבודה
במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – 6 ימים ועוד 2.5 ימים עבור כל חודש החל מהחודש ה-7
 לאחר שנת עבודתו הראשונה –  חודש ימים

במידה ולא בוצעה הודעה מוקדמת כחוק, סעיף 7 לחוק קובע כי:

 מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

 עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

יצויין כי במקרה של פיטורי עובד עקב "הפרת משמעת חמורה" או "הפרת אמון המעביד" – החוק יכול לאפשר פיטורין ללא הודעה מוקדמת, אם כי לבית המשפט הסמכות להחליט אם התקיימה הפרת משמעת כזו.

המעסיק נפטר. מה החוק אומר על תשלום הודעה מוקדמת במקרה פטירה של המעסיק?

סעיף 4א לחוק פיצויי פיטורים מחייב בפטירת מעסיק את תשלומם של פיצויי פיטורים, עם זאת לגבי הודעה מוקדמת החוק שותק בעת פטירת מעסיק.

הפסיקה בשנים האחרונות נעה לכאן ולכאן, כאשר ברוב המכריע של המקרים נפסק כי על המעסיק לשלם דמי הודעה מוקדמת גם בעת פטירת מעסיק, כשכל מקרה נבחן לגופו ולנסיבותיו כמובן.

הרציונל הוא כן ליתן דמי הודעה מוקדמת וזאת משום הרצון להבטיח כלכלית את העתיד הקרוב של העובד שמקור פרנסתו נקטע ולא באשמתו. עם זאת נפסק כי במקרים בהם העובד מסרב לעבוד בזמן השבעה ולבטח כאשר מצא עבודה אחרת, מתייתרת הזכות ליתן דמי הודעה מוקדמת.

במקרה של פטירת מעסיק כאשר יבקשו היורשים שלא לחשב דמי הודעה מוקדמת, עליהם לקחת בחשבון ששלילה זו , אם תועמד במבחן בית משפט, השופט הוא שיחליט על שלילה מלאה , חלקית , או כלל לא.

עוד פרטים לגבי הודעה מוקדמת בעת פטירת מעסיק

האם ניתן לתת יותר מ- 30 יום הודעה מוקדמת? והאם ניתן לפצל תשלומי הפיצויים?

30 יום זה המינימום הנדרש בחוק לצורך מתן הודעה מוקדמת (לאחר השלמת שנת עבודה אחת). אין כל בעיה להודיע בכתב לעובד שהוא מפוטר וליתן לו יותר מ – 30 יום כל עוד מצויין המועד במכתב הפיטורים. לא ניתן לפצל תשלומי פיצויי פיטורים
אלא בהסכמת העובד בכתב. על פי החוק יש לשלם את פיצויי הפיטורים בתוך לא יאוחר מ – 14 יום ממועד סיום יחסי עובד -מעביד .

האם ניתן לחפוף בין חופשה לבין הודעה מוקדמת?

מותר לחפוף בין ימי חופשה לבין ימי הודעה מוקדמת בתנאי שלאחר הימים החופפים עדיין תיוותר יתרה של לפחות 14 יום של הודעה מוקדמת לא בחפיפה. לדוגמא העובד זכאי ל – 30 יום הודעה מוקדמת ויש לו יתרת חופשה לניצול של 14 יום יכול להוציא את העובד לחופשה בימי ההודעה המוקדמת. במקרים בהם סיבת הפסקת העבודה הינה פטירת המעסיק לא תינתן אפשרות חפיפה בין חופשה להודעה מוקדמת (לפרטים נוספים בנושא לחץ כאן )

העובדת מצאה עבודה מייד לאחר פטירת המעסיק, האם מגיע לה תשלום עבור הודעה מוקדמת?

התכלית למענה נוצר חוק הודעה מוקדמת היא שמירה על רמת חייו והכנסותיו של העובד ועם מציאת עבודה למעשה תכלית זו מומשה אך החוק קוגנטי וישנן פסיקות בית הדין לכאן ולכאן. במקרה כזה שהמעסיק יבקש שלא לחשב דמי הודעה מוקדמת, עליו לקחת בחשבון ששלילה זו , אם תועמד במבחן בית משפט, השופט הוא שיחליט על שלילה מלאה , חלקית , או כלל לא.

עובדת זרה שלי הודיעה לי שעוזבת בעוד חודש, בינתיים מצאתי עו"ז אחרת שמוכנה להתחיל מיידית. האם עלי להמשיך להעסיק את העובדת הקודמת חודש ימים או שאני יכולה להעזיב אותה מיידית?

לפי סעיף 6(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות קובע כי מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בעת תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. כלומר, אין בעיה לוותר על נוכחות העובד, אך מחוייבים לשלם על התקופה כאילו עבד בה בפועל.

במידה והעובדת ניצלה מכסת שהייתה בארץ ואסור לה לעבוד אצל מעסיק אחר, האם עדיין יש חובת דמי הודעה מוקדמת ?

ההיגיון אומר ההיפך ממה שהחוק והפסיקה שפירשה אותו עדיין קובעת.

דמי הודעה מוקדמת יינתנו בכל מקרה של הפסקת עבודה ואין זה משנה אם העובדת עוזבת את הארץ וכו'. אם לא ניתן לתת לה הודעה ועבודה בפועל ישולמו לה בכסף. – נכון להיום זה החוק והפרשנות של בתי הדין (למרבה הצער לא תואם את המציאות ).

אם אני מוצאת מטפלת חדשה ומשחררת את המטפלת הישנה לפני תום חודש ההודעה מראש ואחרי כמה ימים המטפלת החדשה מתפטרת, האם יש באפשרותי לבקש מהמטפלת הישנה לחזור לעבוד עד תום חודש ההודעה מראש ?

חזרתה לעבודה תלויה אך ורק בטיב היחסים שלה עמכם ורצונה הטוב, אין החוק מחייב אותה לחזור לעבוד לאחר שסיכמתם את עזיבתה.

חברת הסיעוד השתתפה בתשלום משכורתה של עובדת הסיעוד שעבדה אצל סבתי שנפטרה. האם עליה לשלם את חלקה היחסי גם בתשלום דמי הודעה מוקדמת?

חברת הסיעוד משתתפת גם היא בתשלום דמי הודעה מוקדמת לעובדת. בעבר לא חוייבו חברות הסיעוד לשלם דמי הודעה מוקדמת, אך נכון לפברואר 22 לפי אגרת 455 של הממונה לזכויות עובדים זרים בעבודה , חייבות חברות הסיעוד להשתתף בדמי ההודעה המוקדמת במקרה של מות מעסיק לפי היקף המשרה שברשותן.

האם עלי לשלם לעובדת זרה שעזרה בתקופת השבעה ופינוי הבית למעסיק שנפטר, בנוסף לתשלום של "הודעה מוקדמת"?

למעשה נהוג להמשיך ולהעסיק את העובדת גם במהלך השבעה, ולשלם לה עבור עבודתה. ימי השבעה משולמים כנגד עבודה בפועל אך מהווים גם חלק מההודעה המוקדמת. אם לדוגמא צריכה לקבל חודש הודעה מוקדמת, ועבדה בשבעה -העבודה בשבעה היא חלק מחודש הודעה מוקדמת ולכן יש לשלם לה עבור העסקתה בשבעה כחלק מהשכר עבודה אחרון ומועד סיום העסקה יהיה יום אחרון לשבעה, ועוד תוספת בגין 3 שבועות נוספים  כחלף הודעה מוקדמת.

האם צריך לשלם למטפלת גם תנאים סוציאליים ודמי כיס שבועיים ע"ס 100 ש"ח, בזמן הודעה מוקדמת ?

עם סיום יחסי עובד מעביד אינך מחוייב בתשלומים מעבר לזכויות שצברה העובדת במהלך העסקה וחלף הודעה מוקדמת. בזמן ההודעה המוקדמת, בהנחה כי לא מועסקת בפועל, אינה צוברת תנאים סוציאליים, אלא מקבלת חלף הודעה מוקדמת כלומר שכר חודשי מלא כאילו ועבדה במהלך חודש זה, דמי הכיס, או יותר נכון מקדמות לשכר, מהוות חלק מהשכר ולכן משולמות גם במקרה זה.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד