וועדה הומניטרית

מהי ועדה הומניטרית?

בקשות לקבלת אישור להעסקת עובד זר מטעמים הומניטאריים ניתן להגיש כל הזמן בהתאם לנוהל מס' 5.3.0006 המפורסם באתר האינטרנט של הרשות


העובדים הזרים והן המטופלים הסיעודיים מודעים מראש לכך שבסיום תקופת העבודה החוקית הזמנית, על העובד לחזור למדינת מוצאו ולכך שלא תותר המשך שהותו בישראל.

לאור זאת, יש חשיבות בהקפדה על יציאת העובדים הזרים מישראל בתום תקופת העבודה הזמנית החוקית, ואי התרת המשך העסקתם בישראל על ידי מעסיק חדש מעבר לתקופות המרביות של עד 63 חודשים הקבועות בחוק ובנהלים.

חוק הכניסה לישראל, כפי שתוקן ביום 5.4.11 ,קובע חריג לתקופת השהייה המרבית המותרת לעובד זר בענף הסיעוד, בכך שהוא מסמיך את שר הפנים להאריך רישיון ישיבה ועבודה של עובד זר, גם אם העובד הזר השלים את תקופת העבודה המרבית המותרת בהתאם לחוק ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה במספר מצומצם של מקרים, מטעמים הומניטאריים מיוחדים.

בהתאם לסמכותו מינה שר הפנים וועדה הומניטרית לעניין הפעלת סמכותו וקבלת החלטות מכוח הסעיף האמור וזאת לאור הצורך לברור את המקרים החריגים והמתאימים ביותר להפעלת הסמכות, מתוך כלל הבקשות המוגשות לוועדה ובהתאם למכסה המרבית שנקבעה.

ממשרד הפנים נאמר כי "כל מי שהתמודד עם בן משפחה הזקוק למטפל סיעודי מכיר ויודע עד כמה חשוב הקשר בין המטופל למטפל וכן מקצועיותו ומסירותו של המטפל. בהחלטה זו אנו מסדירים את הישארותם בארץ של אותם מטפלים סיעודיים ונותנים מענה לצורכיהם של המטופלים ובני משפחותיהם".

ובנוסף ציינו כי "התקנות והנהלים החדשים הם חלק מרפורמה מקיפה בתחום הסיעוד ובאים לפתור מצוקות אשר נוצרו במהלך השנים אצל מי שנזקק לשירות הסיעודי והן אצל העובדים הזרים בתחום זה. אני בטוחה כי ההסדרה המוצעת תקל באופן משמעותי על אזרחי מדינת ישראל אשר מוצאים עצמם לעיתים חסרי אונים בנושא רגיש – הטיפול הסיעודי ביקיריהם".

העסקת עובדים זרים הממתינים לאישור הוועדה ההומניטרית להארכת רישיונות של עובדים זרים בענף הסיעוד

ניתן להעסיק עובד זר הממתין להחלטת הוועדה ההומניטרית רק לאחר קבלת אישור ממרכזת הוועדה על קבלת הבקשה – ההעסקה יכולה להתחיל טרם אישרה הוועדה או לא אישרה את הבקשה אלא מספיק לעת זאת אישור על כך שהבקשה הוגשה.

האישור הינו מכתב רשמי מהוועדה ההומניטרית אשר מאשר כי אכן הבקשה הוגשה ותשובה סופית תתקבל בדואר.

מגישים בקשה באחד מהאופנים הבאים :

1.דואר רשום לכתובת: רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים ועדה הומניטארית, בניין כי"ח רח' אגריפס 42 ירושלים.

2. באגף ההיתרים ענף סיעוד, רח'  אגריפס 42  בירושלים )בניין כי"ח קומה (5 בשעות קבלת הקהל המפורסמות באתר האינטרנט של הרשות.

תנאים ודרישות

תנאי סף להגשת בקשה הוא שהמטופל הסיעודי בגינו מוגשת הבקשה מחזיק בהיתר העסקה פעיל פנוי ותקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד . כל התנאים והדרישות מפורטים בנוהל ועדה הומניטרית מאתר רשות האוכלוסין וההגירה

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה מקורי בלבד החתום על ידי המטופל/ בן משפחתו/ אפוטרופוס החוקי ואליה  יצורף מכתב הסבר מנומק וחתום על ידי המטופל הסיעודי/ בן משפחתו, המפרט את הסיבות ההומניטריות החריגות בגינן זקוק המטופל להמשך העסקתו בסיעוד של העובד הזר.

לבקשה תצורף חוות דעת מנומקת בכתב הקובעת כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה במטופל.

על חוות הדעת לעמוד בתנאים רבים:

ניתנת ע"י: רופא מוסמך/אח מוסמך/עובד סוציאלי של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המטופל הסיעודי. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הסיעוד.

חתימה מקורית תוך ציון מספר רישיונו לעיסוק במקצוע של נותן חוות הדעת.

הצהרה מנותן חו"ד כי נפגש עם המטופל במקום מגוריו קודם וציון תאריך הביקור וכי אינו מועסק ואינו בעל עניין בחברה העוסקת בתיווך עובדים זרים או בהעסקתם.

יש לצרף לבקשה מכתב בחתימת הרופא המטפל במטופל הסיעודי, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואת מצבו הרפואי העדכני.

במידה והמטופל הינו חסוי, יש לצרף לבקשה צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור.

לבקשה יצורף טופס ויתור על סודיות חתום על ידי המטופל עצמו/ אפוטרופוס חוקי .

יש לצרף תצהיר העובד הזר אשר נחתם בפני עו"ד, בשפה המובנת לו )ואם אינו דובר אנגלית או עברית, אזי בתרגום נוטריוני לעברית( ולפיו:

א. הוא מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו.

ב. הוסבר לו והוא מבין כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל, יהא עליו

    לצאת מישראל ולא תאושר בקשה להעסקתו שתוגש על ידי מטופל אחר.

ג. הוא מבין כי אם הבקשה של המטופל תידחה, יהא עליו לצאת מישראל והוא לא יהא

   רשאי להיכלל בבקשה של מטופל אחר.

ד. הוא מבין כי אם הבקשה תאושר, הוא יהא רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל בגינו

    אושרה העסקתו החריגה, ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהא עליו לצאת מישראל.

ה. הוא מסכים שפרטי העסקותיו הקודמות בישראל, כפי שמופיעות במערכת

    הממוחשבת של הרשות, תובא לידיעת המטופל המבקש בהתאם לצורך.

ו. תצהיר יפורט מצבו המשפחתי של העובד בארץ ובחו"ל וכן כי הוא מתחייב להודיע על

   כל שינוי.

 לבקשה יצורף אישור חתום על ידי רופא מוסמך (בציון שמו ומספר רישיונו) לפיו העובד הזר בריא וכשיר לעבודה בענף הסיעוד אצל המטופל מגיש הבקשה, וכי, בין היתר, אינו חולה במחלות : איידס , שחפת, דלקות כבד, עגבת  וזיבה   כמצוין בתוספת לחוק עובדים זרים, תשנ"א  1991

אנחנו יכולים לעזור לכם!

להשארת שאלות ללא כל עלות לצוות המומחים שלנו לחצו כאן

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

גמלת סיעוד למקבלי רנטות

גמלה חודשית ליוצאי  רומניה, לוב, תוניס, בולגריה ומזרח אירופה: גמלה חודשית לכל החיים ליוצאי רומניה, לוב, תוניסיה, בולגריה ושאר יוצאי מזרח אירופה ממשרד האוצר בישראל

קרא עוד >

משרת אמון ,מהי?

עודכן לאחרונה 08/12/21 בג"ץ, בהרכב של 7 שופטים הגדיר את משרת הסיעוד כמשרת אמון. המשמעות של זה הינה נוכחות 24 שעות של העובד בבית המטופל,

קרא עוד >

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.