ועדה הומניטרית

ועדה הומניטרית

בקשות לקבלת אישור להעסקת עובד זר מטעמים הומניטאריים ניתן להגיש כל הזמן בהתאם לנוהל מס' 5.3.0006 המפורסם באתר האינטרנט של הרשות

מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום, שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 
מהי וועדה הומניטרית?

חוק הכניסה לישראל, כפי שתוקן ביום 5.4.11 ,קובע חריג לתקופת השהייה המרבית המותרת לעובד זר בענף הסיעוד, בכך שהוא מסמיך את שר הפנים להאריך רישיון ישיבה ועבודה של עובד זר, גם אם העובד הזר השלים את תקופת העבודה המרבית המותרת בהתאם לחוק ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה (עד 63 חודשים) במספר מצומצם של מקרים, מטעמים הומניטאריים מיוחדים.

בהתאם לסמכותו מינה שר הפנים וועדה הומניטרית שתפקידה לברור את המקרים החריגים והמתאימים ביותר להפעלת הסמכות, מתוך כלל הבקשות המוגשות לוועדה ובהתאם למכסה המרבית שנקבעה.

איך מגישים בקשה להארכת רישיון העובד מטעמים הומניטריים?

ניתן להגיש בקשה באחד מהאופנים הבאים :

1.באמצעות לשכה פרטית לכתובת מייל:  vaada20@piba.gov.il

2.דואר רשום לכתובת:

רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים ועדה הומניטארית, בניין כי"ח רח' אגריפס 42 ירושלים.

3באגף ההיתרים- ענף סיעוד, רח'  אגריפס 42  בירושלים ,בניין כי"ח קומה  5 – בשעות קבלת הקהל המפורסמות באתר האינטרנט של הרשות.

מהם התנאים להגשת בקשה לוועדה הומניטרית?

תנאי הסף להגשת בקשה הינם:

  • העובד הזר נכנס לישראל לראשונה באמצעות אשרה לתחום הסיעוד.
  • המטופל עבורו מוגשת הבקשה רשאי להעסיק עובד זר לסיעוד.
  • המטופל המבקש אינו שוהה במוסד אשר ניתנים בו שירותי סיעוד (לפי תנאי ההיתרים להעסקת עובדים זרים – לא ניתן להעסיק עובד זר לסיעוד במוסד סיעודי בו ניתנים שירותי סיעוד על ידי עובדים ישראלים.
  • השר לא קיבל החלטה בעבר להתיר את העסקתו של העובד הזר אצל מטופל אחר
  • הבקשה לא נדחתה בעבר על ידי השר, בהחלטה מנומקת פרטנית.
  • הבקשה לא נדחתה על הסף מחמת אי עמידה בתנאים הקבועים בחוק ובנוהל.
  • הקשר הטיפולי הנטען בין המבקש לבין המטפל הזר לא הופסק בעקבות יציאתו ושהייתו של העובד הזר בחו"ל במשך תקופה העולה על 3 חודשים.
  • העובד המבוקש עומד בכל יתר התנאים הרגילים לעבודה בישראל.

1.שינוי בעניין אופן הוכחת טעמים הומניטריים מיוחדים – בוטלה הדרישה להוכחת קשר קודם בין המטופל והעובד הזר המבוקש, ולכן נכון להגיש את הבקשה קודם תחילת העסקת העובד הזר המבוקש. אם יימצא כי המבקש העסיק את העובד הזר המבוקש שלא באזור גיאוגרפי אליו הוא משויך להלן: "התקנות הגיאוגרפיות" הבקשה תידחה על הסף בהתאם לתקנות האמורות.

2.כעת ניתן להגיש את הבקשה באמצעות לשכה פרטית בשונה מהעבר,  אין באמור למנוע ממטופל להגיש את הבקשה גם בכוחות עצמו, אם מצא את העובד הזר שלא באמצעות גורם תיווך.

3.לא ניתן להגיש בקשה לוועדה בגין עובד זר ששוהה מעל 90 יום בישראל לאחר סיום העסקה חוקית אחרונה זאת על מנת למנוע שהייה שלא כדין בישראל במשך תקופות ארוכות.

4.תנאי נוסף להגשת בקשה הוא כי טרם עברו 8 שנים מיום כניסתו של העובד לראשונה לישראל.

5.הגשת בקשה תהיה רק בגין עובד זר שסיים 63 חודשים בישראל . עובדים זרים לסיעוד שסיימו 51 חודשים במדינה והם ללא מעסיק, אך טרם סיימו 63 חודשים, יוכלו לעבוד אך ורק לצורך החלפת עובדים זרים אחרים שיצאו מישראל באינטר ויזה.

6.תנאי סף נוסף להארכת רישיון עובד זר הינו התמדה של לפחות שנתיים אצל מטופל סיעודי אחד במסגרת תקופת העסקתו החוקית. פטירת מטופל ומעבר לבית אבות באופן קבוע לא יפגעו בחישוב רצף ההתמדה .

7.תנאי נוסף הוא כי ההעסקה האחרונה של העובד לפני הגשת הבקשה לוועדה הסתיימה בעקבות פטירת המטופל או מעבר קבוע לבית אבות. חוץ ממקרים בהם המבקש הוא אדם עם נכות קשה וחריגה במיוחד ומתחת לגיל פרישה

לגבי נכים קשים שטרם הגיעו לגיל הפרישה ישנן הקלות בנוהל –

ניתן להגיש לוועדה גם עובדים זרים שסיימו 8 שנים אך טרם סיימו 13 שנים מאז כניסתם לראשונה לישראל.  וניתן להגיש לוועדה גם בקשות לאישור עובדים זרים שעברו מעל 90 יום מיום סיום העסקתם האחרונה החוקית.

כל התנאים מפורטים בנוהל ועדה הומניטרית – לחץ כאן

 

מהן הדרישות ואילו טפסים יש לצרף לבקשה לוועדה הומניטרית?

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה מקורי בלבד החתום על ידי המטופל/ בן משפחתו/ אפוטרופוס החוקי יחד עם מכתב הסבר מנומק וחתום על ידי המטופל הסיעודי/ בן משפחתו, המפרט את הסיבות ההומניטריות החריגות בגינן זקוק המטופל להמשך העסקתו בסיעוד של העובד הזר.

לבקשה תצורף חוות דעת רופא מוסמך/אח מוסמך/עובד סוציאלי מנומקת בכתב הקובעת כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה במטופל.

יש לצרף לבקשה מכתב בחתימת הרופא המטפל במטופל הסיעודי, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואת מצבו הרפואי העדכני.

במידה והמטופל הינו חסוי, יש לצרף לבקשה צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור וטופס ויתור סודיות חתום על ידי המטופל עצמו/ אפוטרופוס חוקי .

יש לצרף תצהיר העובד הזר אשר נחתם בפני עו"ד, בשפה המובנת לו (ואם אינו דובר אנגלית או עברית, אזי בתרגום נוטריוני לעברית) בו הוא מצהיר על מצבו המשפחתי בארץ ובחו"ל, מסכים להארכה חריגה של אשרתו ומבין את ההשלכות של סרוב הוועדה או חרטה מצדו מחד ואת ההשלכות של אישור הועדה מאידך (יהא רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל בגינו אושרה העסקתו החריגה, ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהא עליו לצאת מישראל)

 לבקשה יצורף אישור חתום על ידי רופא מוסמך (בציון שמו ומספר רישיונו) לפיו העובד הזר בריא וכשיר לעבודה בענף הסיעוד אצל המטופל מגיש הבקשה, וכי, בין היתר, עליו יהיה לעבור בדיקות מקיפות שיוכיחו כי אינו חולה במחלות : איידס , שחפת, דלקות כבד, עגבת  וזיבה   כמצוין בתוספת לחוק עובדים זרים, תשנ"א  1991

 כל הדרישות מפורטות במסמך שמופיע בקישור זה – לקריאה לחץ כאן

אלו בדיקות רפואיות על העובד הזר לעבור כחלק מתהליך הגשת הבקשה לוועדה ההומניטרית?

על העובד להוכיח כי אינו חולה באחת מהמחלות הנ"ל : איידס , שחפת, דלקות כבד, עגבת  וזיבה   – בדיקות דם על פי רוב ייאשרו או ישללו את הנושא.

האם מותרת העסקת עובדים זרים בסיעוד הממתינים לאישור הוועדה ההומניטרית להארכת רישיונותם ?

נכון להגיש את הבקשה קודם תחילת העסקת העובד הזר המבוקש. מאחר ולאחר התיקון החדש ביולי 2018 אם יימצא כי המבקש העסיק את העובד הזר המבוקש שלא באזור גיאוגרפי אליו הוא משויך להלן: "התקנות הגיאוגרפיות" הבקשה תידחה על הסף בהתאם לתקנות האמורות. לא יינתנו אישורים לקבלת הבקשה, מערכת הביטוח הלאומי מתעדכנת מול הוועדה. תשובה סופית תתקבל בדואר.

במידה ורוצים להגיש בקשת העסקה על רקע הומניטרי פעם שנייה לעובדת, האם ניתן?

אישור העסקה במסגרת הועדה ניתן להגיש פעם אחת בלבד. הוועדה אינה נוטה לאשר לעובד אשרת עבודה מטעמים הומניטריים בשנית, אלא אם כן מדובר בטיפול בילד נכה. נסו לעשות יבוא .

לאחר כל תהליך קבלת האישור מהועדה ההומניטרית העו"ז התפטר אחרי 3 חודשי עבודה. האם ניתן לקזז לו את עלות חוו"ד של פסיכוגריאטר ועלות העו"ד לצורך הועדה ההומניטרית?
לא ניתן לקזז כל סכום ממשכורת עובד ללא אישור בכתב/חוזה חתום של העובד אלא אם זה כנגד חובות ברורים וחלוטים של העובד למעסיק ושאף הם מכוח חוזה או מסמך מאושר וחתום על ידי העובד – לדוגמא דו"ח תנועה שקיבל עובד שיש לו רכב חברה או עובד שקיבל הלוואה מהמעביד ועליו להחזירה ולא מחזיר.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד