כלכלה וקיזוזים משכר העובד

כלכלה וקיזוזים משכר העובד

דוגמא לחישוב הקיזוזים בשכר העובד:

 

עבור

הסכום

הערות

מגורים למעסיק השוכר דירה בתל אביב

לדוגמא: ת"א 540.39

פירוט אזורים

אם הדירה הייתה בבעלות המעסיק יכול היה לקזז רק מחצית מהסכום

הוצאות נלוות

86.23

ביטוח רפואי

עד לגובה מקסימלי של 159.45 לעובד בסיעוד

החוק מאפשר לקזז עד מחצית מהסכום שהמעביד מוציא בפועל ובלבד שלא יעלה על הסכום המקסימלי (אם מחצית מהסכום החודשי קטן מ- 154.29 מקזזים את הסכום ולא אוטומטית 154.29)

כלכלה

588 ש"ח

10% משכר העובד ברוטו לפי פסיקת בית המשפט בלבד ולא מכוח חוק.

מס הכנסה לפי רמת השכר ונקודות זיכוי העובד הזר ומס הכנסה

סה"כ קיזוזים

1374 ש"ח

משכורת לאחר הקיזוזים המותרים בחוק ועל פי פסיקה:

4506 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכל מקרה על הקיזוזים הנ"ל ביחד אסור שיעלו על סכום המהווה 25% משכר המינימום (כ- 1,470 ש"ח לחודש).

יובהר כי לא ניתן לקזז אוטומטית 25% אלא בדיוק על פי התקנות ואם יוצא פחות אז לקזז פחות.

כמו כן יש לציין את כל הקיזוזים (כולל סכום מדויק של כל ניכוי), לרבות הוצאות כלכלה, בהסכם ההתקשרות עם העובד – ולהסביר לו במדויק בשפה שמבין – מה מקזזים.

מהם הניכויים המותרים להורדה משכר העובד בגין כלכלה?

ניכויים משכר העובד בשל הוצאות כלכלה הם על סמך פסיקת בתי המשפט ולא מוסדרים בחוק. בכל מקרה אין לקזז יותר מ10% משכר המינימום לגבי כלכלה בתנאי שכל הקיזוזים כולל הכלכלה אינם עולים על 25% משכר המינימום (פסיקות). פירוט מצבים:

א. מתגורר בבית המעסיק ואוכל שם:
ניתן לקזז סכום ריאלי אם עובד גר בבית ואוכל על חשבון המעסיק, יש לעשות חישוב מקורב של עלות האוכל של העובד שמסופק על ידי המעביד. בגדר פסיקה ולא חוק. למנויי הקו למעסיק – ניתן לפנות לחישוב ספציפי במידת הצורך.

ב. העובד אינו גר בבית המעסיק אך אוכל בביתו:
ניתן לקזז סכום ריאלי אם עובד אינו גר בבית המעסיק אך אוכל על חשבון המעסיק, יש לעשות חישוב מקורב של עלות האוכל של העובד שמסופק על ידי המעביד. בגדר פסיקה ולא חוק.

ג. העובד קונה את האוכל בעצמו:
אם באופן רגיל מורידים כלכלה מהמשכורת, יצוין כי אם העובד קונה את האוכל לעצמו ועל חשבונו יוצא שהמעסיק משלם פחות מהחוק ועליו להוסיף לשכר מידית כדי להימנע מחשיפה לתביעה.

ד. כשהמעביד שוהה בבית החולים:

אם באופן רגיל מורידים כלכלה מהמשכורת בימים שהמעסיק בבית, צריך לממן לעובד ארוחות בזמן השהייה בבית החולים.

כמה אני יכול לקזז משכר העובד בגין תשלומים שאני משלם ?

קיזוזים על פי החוק לעובד live in (שגר עם המטופל בבית 24 שעות):

1) ביטוח רפואי: לפי הטבלה לעיל.

2) הוצאות מגורים: לפי הטבלה, בתנאי שגר אצל המעביד בדירה בבעלות המעביד.

3) הוצאות נלוות למגורים לפי הטבלה לעיל.

4) ביטוח לאומי:

מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי חייב לשלם דמי ביטוח עבור כל השכר המשולם לעובד הזר, כמו כן החל מחודש אוגוסט 2022 הוא חייב גם לדווח על פרטי העובד ללא קשר לגובה השכר המשולם לו.

שיעור דמי הביטוח – 2% מהשכר המשולם לעובד.

לדוגמה: מי שמשלם לעובד הזר באופן פרטי שכר בסך 3,000 ש"ח בחודש – חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בשיעור 2% מהשכר המשולם לעובד: 2%X3,000 = 60 , כלומר צריך לדווח ולשלם 60 ש"ח בחודש.

דעו כי גם במהלך חל"ת חובה על המעסיק להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים ורק החל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי.

5) ניכויים בגין כלכלה על פי פסיקות בית המשפט שהוכרו בחלק מן המקרים:
א. עד 1000 ₪ לחודש
ב. עד 10% משכר המינימום החודשי.

ניתן לקזז סכום ריאלי אם עובד גר בבית ואוכל על חשבון המעסיק . יש לעשות חישוב מקורב של עלות האוכל של העובד שמסופק על ידי המעביד.

6) מס הכנסה לפי גובה השכר ונקודות הזיכוי של העובד/ת. לפרטים לחץ כאן

7) גמל 6% על חשבון העובד ו-6.5% על חשבון המעסיק (נכון ל-2021). עם זאת, מאחר ונכון להיום אין הסדרה של הפקדת כספי הפיקדון בעבור העובד הזר בקופות גמל, המעסיק אינו רשאי לנכות את חלקו של העובד ולהעבירו לחיסכון.

בסך הכל הסכום המותר בניכוי לא יעלה על 25% משכר העובד, קרי אם עובד בשכר מינימום, לא יותר מ 1470₪). יובהר כי לא ניתן לקזז אוטומטית 25% אלא בדיוק על פי התקנות.

למטופל יש רישיון להעסקת עו"ז, והיה מעוניין שלעו"ז יהיה רישיון נהיגה. הוא מוכן לממן את הוצאות רישיון הנהיגה, ורוצה לדעת איך יוכל להבטיח בחוזה את עצמו. (אם בתשלום חודשי מהעובד, או התחייבות זמן עבודה אצלו).

ניתן לעגן בחוזה כי המעסיק ממן את "הכשרת" העובד קרי הוצאות רישיון נהיגה וכל הכרוך בכך בעלות כולל של X ש"ח. יש לציין מפורשות כי במידה והעובד לא ישלים תקופת עבודה מסוימת אצל המעסיק יהיה רשאי המעסיק לקזז את העלות מכל המגיע לעובד ו/או לחייבו להשיב את הסכום הנ"ל למעסיק.

הדבר מקובל יותר בענף ההייטק בו החברות מכשירות בקורסים יקרי ערך את העובדים. אולם יש לקחת בחשבון כי אין זה אומר שסעיף זה בוודאות יעמוד במבחן בית הדין לעבודה, שכן יוכל לטעון העובד לחופש העיסוק מכוח חוק היסוד, שכן לא ניתן "לרתום" עובד לעבודה (ולכן יש לדעת כי קיים סיכוי שבית הדין לא יאכוף את הסעיף הנ"ל אם כי לדעתי סיכוי קטן).מעבר לזה בצורה בטוחה יותר, ניתן לעשות זאת באמצעות הגדרה מפורשת בחוזה.

במידה ושולם לעובדת במשך 11 חודשים שכר גבוה ממה שהייתה צריכה לקבל בפועל - האם ניתן לגבות ממנה את הכספים האלה?

לאור העובדה שתקופת העבודה כאן היא קצרה יחסית זה יכול להיות טיפה שונה; אבל אין אחריות שיעמוד במבחן בית הדין שקובע שלא ניתן לקזז אם נתנו בעודף משכורת שכן משכורת זה משכורת ואי אפשר לבוא בדיעבד ולהגיד נתתי יותר.

כל תשלום ששולם ביתר ומהעסיק מעוניין לעשות קיזוז רטרואקטיבי, מצריך את הסכמת העובד לכך בכתב.

לא קיזזנו משכר העובדת במהלך ההעסקה עבור כלכלה, מגורים ועוד. האם ניתן לקזז כעת עם סיום העסקה את הסכומים שלא קוזזו במהלך ההעסקה?

כל קיזוז רטרואקטיבי מצריך את אישור העובד לכך בכתב על גבי מסמך בשפה שמבין. רק עם המסמך הנ"ל ניתן יהיה לקזז. כמובן שגם לאחר המסמך הזה בית הדין יכול להחליט אחרת במקרה של תביעה מצד העובד, אך לאור המסמך יהיה לו יותר קשה.

במשך שנתיים שילמנו בטעות לעובדת זרה תשלומי תנאים סוציאליים ביתר, כעת העובדת מסיימת עבודתה. האם ניתן להתחשבן מולה בגין כך ?

על פי החוק היבש לא ניתן לקזז שכן כידוע לך מה שהוסכם הוא השכר ולא ניתן לפגוע רטרואקטיבי. ניתן בהסכמת העובד להסביר את הטעות ולבקש ממנו לנהוג בהגינות ולהחתים אותו על מסמך בשפה המובנת לו שהוא מתיר את הקיזוז בגין הטעות של התשלום ביתר. רק עם המסמך הנ"ל ניתן יהיה לקזז. כמובן שגם לאחר המסמך הזה בית הדין יכול להפוך את זה אבל יהיה לו יותר קשה.

האם ניתן לקזז את עלות השיחות לחו"ל ממשכורתה?

כן, כל עוד מועסקת ניתן לקזז בחודשי עד 25% מהשכר, תוך ידוע העובדת בשפתה כי נעשה קיזוז שכזה. לאחר סיום יחסי עובד מעביד ניתן ,אם יש הוכחה מוצקה כמובן, לקזז מחבות של כל המרכיבים של גמר החשבון, אולם אם יתברר שזו טעות יצטרכו להחזיר עם ריביות והלנות שכר וכו'.

האם ניתן לקזז משכר העובד בגין פגיעה או נזק לרכוש של המעסיק?

במידה ובמעמד חתימה על חוזה העסקה נחתם כי אם ייגרם נזק לרכוש המעסיק על ידי העובד יקוזז משכרו לפי הוראות החוק, ניתן יהיה לקזז, אך אם לא נמצא סעיף זה בחוזה העסקה או בנספח לחוזה לא ניתן לקזז משכר העובד בגין נזק לרכוש.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד